پایگاه خبری هامپوئیل
0

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی
بازدید 19

براساس داده‌های مرکز آمار، متوسط تعداد افراد با سواد در خانوارهای شهری در کشور طی سال گذشته به میزان ۲.۷۵ نفر است؛ به نحوی که خانوارهای شهری دهک درآمدی دهم به طور متوسط به میزان ۱.۴ نفر بیشتر از دهک درآمدی اول در سال ۱۴۰۱ دارای افراد با سواد بودند.

توانمندی‌ها در زمینه تحصیلات و سواد از جوانب حیاتی اقتصادی و اجتماعی جامعه به‌شمار می‌آیند زیرا این امور به پیشرفت و تعالی کشور کمک می‌کنند. ایران تا به امروز پیشرفت‌های چشمگیری را در حوزه آموزش و سوادزدایی داشته است، اگرچه هنوز چالش‌هایی در راه تحصیل و آموزش افراد وجود دارد، به‌خصوص برای ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده.

اگرچه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند مانعی برای دسترسی عمومی به علم و افزایش سطح سواد در جامعه باشند، اما با توجه به تلاش‌های صورت گرفته، هنوز هم تعداد قابل توجهی از ایرانیان با سواد و تحصیلات مناسب وجود دارند.

با توجه به داده‌های ارائه شده توسط مرکز آمار، متوسط تعداد افراد با سواد در خانوارهای شهری در کشور در طول سال گذشته به مقدار ۲.۷۵ نفر می‌رسد. به طور میانگین، حدود ۱.۷۴ نفر از افراد خانوارهای شهری که در دهک درآمدی اول قرار دارند، دارای سواد هستند، و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی دو نفر در هر خانوار شهری است.

به طور میانگین، حدود ۲.۳۹ نفر از افراد خانوارهای شهری که در دهک درآمدی دوم قرار دارند، با سواد هستند، و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز دو نفر در هر خانوار شهری است.

در دهک درآمدی سوم به طور میانگین حدود ۲.۵۸ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد بوده و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز دو نفر در هر خانوار شهری است؛ در حالی که در دهک درآمدی چهارم به طور میانگین حدود ۲.۶۸ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد بوده و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز دو نفر در هر خانوار شهری است.

در دهک درآمدی پنجم به طور میانگین حدود ۲.۷۹ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز دو نفر در هر خانوار شهری است. در دهک درآمدی ششم به طور میانگین حدود ۲.۸۸ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی سه نفر در هر خانوار شهری است.

در دهک درآمدی هفتم به طور میانگین حدود ۲.۹۶ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز سه نفر در هر خانوار شهری است.

در دهک درآمدی هشتم به طور میانگین حدود ۳.۰۸ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی چهار نفر در هر خانوار شهری است.

در دهک درآمدی نهم به طور میانگین حدود ۳.۱۹ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز چهار نفر در هر خانوار شهری است.

در دهک درآمدی دهم به طور میانگین حدود ۳.۲۲ نفر از افراد خانوارهای شهری، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی سه نفر در هر خانوار شهری است.

در سال ۱۴۰۱، خانوارهای شهری در دهک درآمدی دهم به طور میانگین ۱.۴ نفر بیشتر از دهک درآمدی اول دارای افراد با سواد بودند. این نمودار توزیع میانگین تعداد افراد با سواد در خانوارهای شهری بر اساس دهک‌های درآمدی در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.

چقدر از مردم سواد دارند؟

با توجه به اطلاعات مرکز آمار، در سال گذشته، میانگین تعداد افراد با سواد در خانوارهای شهری در کشور برابر با ۲.۷۵ نفر بود. از این میان، در دهک درآمدی اول، به‌طور میانگین حدود ۱.۷۴ نفر از افراد خانوارهای شهری دارای سواد بوده‌اند، که بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک دو نفر در هر خانوار شهری بوده است. در دهک درآمدی دوم، تقریباً ۲.۳۹ نفر از افراد خانوارهای شهری با سواد بوده‌اند، که بیشترین تعداد افراد با سواد نیز دو نفر در هر خانوار شهری بوده است. این الگوی افزایش تعداد افراد با سواد در خانوارهای شهری در دهک‌های با درآمد بیشتر ادامه دارد، به‌طوری‌که در دهک درآمدی دهم، میانگین تعداد افراد با سواد در هر خانوار شهری حدود ۳.۲۲ نفر بوده و بیشترین تعداد افراد با سواد سه نفر در هر خانوار شهری را داشته است. در نمودار زیر، میانگین تعداد افراد با سواد در خانوارهای شهری بر اساس دهک‌های درآمدی در سال ۱۴۰۱ به نمایش درآمده است.

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی

اعضای خانوارهای شهری چقدر با سواد دارند؟

همچنین، بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال ۱۴۰۱، میانگین تعداد افراد بی‌سواد در خانوارهای شهری در کشور به میزان ۵.۹۲ درصد بوده است. از این میان، در دهک درآمدی اول، به‌طور میانگین حدود ۲۶.۶ درصد از خانوارهای شهری بی سواد بوده‌اند. در دهک درآمدی دوم، تقریباً ۱۰.۱۳ درصد و در دهک درآمدی سوم، حدود ۶.۹ درصد از خانوارهای شهری بی سواد بوده‌اند.

۵.۶۲ درصد از خانوارهای شهری در دهک درآمدی چهارم بی‌سواد بوده‌اند. برای دهک درآمدی پنجم، این مقدار ۴.۰۳ درصد بوده و هیچ فردی در این خانوارها با سواد ثبت نشده است.

در دهک‌های درآمدی ششم و هفتم، درصدی از خانوارهای شهری وجود نداشته‌اند که هیچ فرد با سوادی در آنها حضور داشته باشد. در دهک درآمدی هشتم، ۰.۶۶ درصد و در دهک درآمدی نهم، ۰.۶۵ درصد از خانوارهای شهری بدون فردی با سواد بوده‌اند. در دهک درآمدی دهم نیز، ۰.۰۳ درصد از خانوارهای شهری بی‌سواد بوده‌اند. در نمودار زیر، میانگین تعداد افراد بی‌سواد در خانوارهای شهری بر اساس دهک‌های درآمدی در سال ۱۴۰۱ بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان داده شده است.

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی

میزان سواد سرپرست خانوار شهری در دهک‌های درآمدی

بررسی آمارها و داده‌ها نشان می‌دهد که ۲۷.۸ درصد از سرپرستان خانوارهای شهری دارای مدرک دیپلم تا کمتر از لیسانس هستند. همچنین، ۲۳.۵ درصد از افراد سرپرست خانوار شهری تا مقطع کمتر از ششم ابتدایی تحصیل کرده‌اند.

سرپرستان خانوارهای شهری که در مقطع ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی تحصیل کرده‌اند به ۱۶.۲ درصد می‌رسند. ۱۳.۶ درصد از سرپرستان خانوار شهری بی سواد بوده و هیچ تحصیلی نداشته‌اند. سپس، ۱۱.۵ درصد از این افراد در مقطع لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس تحصیل کرده‌اند.

در پایان، سرپرستان خانوارهای شهری به میزان ۵.۴ درصد در مقطع فوق لیسانس و بالاتر و ۱.۳ درصد در مقطع متوسطه تا کمتر از دیپلم تحصیل کرده‌اند.

سرپرستان خانوارهای شهری که دارای سواد و تحصیلات بدون مدرک هستند، تنها حدود ۰.۳ درصد از کل سرپرستان خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند.

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی

چه میزان از خانوارهای روستایی با سواد هستند؟

بر اساس آمار و داده‌های ارائه شده توسط مرکز آمار، میانگین تعداد افراد با سواد در خانوارهای روستایی در کشور طی سال گذشته برابر با ۲.۵۵ نفر بوده است. به طور متوسط، حدود ۰.۷۲ نفر از افراد خانوارهای روستایی که در دهک درآمدی اول قرار دارند، با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی یک نفر در هر خانوار روستایی مشاهده می‌شود.

به طور متوسط، حدود ۱.۶ نفر از افراد خانوارهای روستایی در دهک درآمدی دوم با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز یک نفر در هر خانوار روستایی است.

در دهک درآمدی سوم، به طور میانگین حدود ۲.۲۷ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی دو نفر در هر خانوار مشاهده می‌شود.

در دهک درآمدی چهارم، به طور میانگین حدود ۲.۶ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز دو نفر در هر خانوار است.

در دهک درآمدی پنجم، به طور میانگین حدود ۲.۷۱ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی سه نفر در هر خانوار مشاهده می‌شود.

در دهک درآمدی ششم، به طور میانگین حدود ۲.۸۳ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز سه نفر در هر خانوار است.

در دهک درآمدی هفتم، به طور میانگین حدود ۳.۰۱ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز سه نفر در هر خانوار است.

در دهک درآمدی هشتم، به طور میانگین حدود ۳.۰۸ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز سه نفر در هر خانوار است.

در دهک درآمدی نهم، به طور میانگین حدود ۳.۱۹ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی نیز سه نفر در هر خانوار است.

در دهک درآمدی دهم، به طور میانگین حدود ۳.۴۲ نفر از افراد خانوار روستایی با سواد هستند و بیشترین تعداد افراد با سواد در این دهک درآمدی چهار نفر در هر خانوار مشاهده می‌شود.

در مقایسه با دهک درآمدی اول، خانوارهای روستایی در دهک درآمدی دهم به میزان ۲.۷ نفر بیشتر از دهک درآمدی اول دارای افراد با سواد هستند.

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی

در خانوارهای روستایی چه تعداد بی‌سواد وجود دارد؟

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار، متوسط تعداد افراد بی‌سواد در خانوارهای روستایی در کشور در سال ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴.۹ درصد بوده است. به طور میانگین، حدود ۶۱.۲۸ درصد از خانوارهای روستایی که در دهک درآمدی اول قرار دارند، بیسواد هستند و در دهک درآمدی اول بیشترین تعداد افراد بی‌سواد در یک خانوار روستایی مشاهده می‌شود.

به طور متوسط، حدود ۳۲.۳ درصد از خانوارهای روستایی که در دهک درآمدی دوم قرار دارند، بیسواد هستند و در این دهک درآمدی دوم بیشترین تعداد افراد بی‌سواد در یک خانوار روستایی مشاهده می‌شود. به طور متوسط، حدود ۱۷.۸ درصد از خانوارهای روستایی که در دهک درآمدی سوم قرار دارند، بیسواد هستند و در این دهک درآمدی سوم نیز بیشترین تعداد افراد بی‌سواد در یک خانوار روستایی مشاهده می‌شود.

۱۰.۳ درصد از خانوارهای روستایی قرار گرفته در دهک درآمدی چهارم در سال گذشته بیسواد بوده‌اند و در دهک درآمدی پنجم، ۸.۵ درصد از این خانوارها بیسواد بوده‌اند و هیچ فرد با سوادی در آنها وجود نداشته است.

در سال گذشته، در ۶.۳ درصد از خانوارهای روستایی در دهک‌های درآمدی ششم هیچ فردی با سواد وجود نداشته است. همچنین، حدود ۴.۴ درصد از این خانوارها در دهک‌های درآمدی هفتم و ۳.۳ درصد در دهک‌های درآمدی هشتم هیچ فردی با سواد وجود نداشته است. در نهایت، حدود ۲.۷ درصد از خانوارهای روستایی در دهک درآمدی نهم و حدود ۳.۱ درصد در دهک درآمدی دهم هیچ فردی با سواد وجود نداشته است.

بررسی آماری بی سوادی در ایران؛ توزیع سواد در دهک‌های مختلف درآمدی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *